Halloween

Body: 

Witch Girl: Black; Witch Head: Black
Skeleton Boy: White; Skeleton Head: White

Planter Pals Plant Holder - Halloween
Planter Pals Plant Holder - Halloween
Planter Pals Plant Holder - Halloween
Pumpkin Pal
Pumpkin Pal
Pumpkin Pal